ГоловнаКонтактиМапа сайта

  ДМСУ: Про випадки безпiдставного звiльнення вiд оподаткування  марок акцизного податку  - 2012/11/26 

2012/11/26

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.11.2012 N 27/1-343-ЕП

 

Начальникам регiональної митницi, митниць (за списком)

ТЕРМIНОВО!!!


Про проведення перевiрок

     За результатами проведеної комплексної перевiрки службової дiяльностi <...> встановлено випадки безпiдставного звiльнення вiд оподаткування марок акцизного податку, якi тимчасово ввозилися на митну територiю України.

     До набрання чинностi новою редакцiєю Митного кодексу України митне оформлення марок акцизного податку, що тимчасово ввозилися на митну територiю України, здiйснювалося з умовним повним звiльненням вiд оподаткування вiдповiдно до абзацу 4 статтi 206 митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV.

     При цьому в новiй редакцiї Митного кодексу вказана вище норма вiдсутня.

     У той же час, згiдно зi статтею 105 Митного кодексу України (далi - МКУ) у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами помiщуються виключно товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 МКУ та в Додатках В.1-В.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), на умовах визначених цими Додатками.

     Згiдно з пунктом (g) статтi 2 Додатку В.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення правом на тимчасове ввезення, вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї, користуються будь-якi iншi товари, що ввозяться в рамках торгової операцiї для цiлей, наведених у Додатку 1 до цього Додатку, ввезення яких не є торговою операцiєю само по собi.

     При цьому, у Додатку 1 до Додатку В.3 вказаної Конвенцiї вiдсутнi марки акцизного збору, а тому застосування умовного повного звiльнення вiд оподаткування при митному оформленнi таких марок є неможливим.

     У той же час, згiдно зi статтею 106 МКУ, у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) можуть помiщуватися товари (за винятком пiдакцизних), не зазначенi у статтях 105, 189 МКУ, а також у Додатках В.1-В.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), або такi, що не вiдповiдають вимогам зазначених Додаткiв.

     У разi тимчасового ввезення товарiв з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний мiсяць заявленого строку перебування на митнiй територiї України сплачується 3 вiдсотки суми митних платежiв, яка пiдлягала б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розрахованої на дату помiщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

     Таким чином, при ввезеннi на митну територiю України марок акцизного податку, їх митне оформлення повинно було здiйснюватись з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, як це передбачено положеннями статтi 106 МКУ.

<...>

Начальник Департаменту Я.П.Прокопенко